Ngành học

Kỹ thuật điều khiển

  • Trình độ đào tạo: Đại học
  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Mã ngành: 7520216
  • Chuyên ngành:  Kỹ thuật điều khiển      
  • Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung        
  • Đơn vị đào tạo: Khoa Điện tử - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Khối lượng kiến thức tối thiểu và thời gian đào tạo theo thiết kế

 

Khối lượng kiến thức tối thiểu

150 Tín chỉ

Thời gian đào tạo

5 Năm

2. Cấu trúc kiến thức chương trình

Kiến thức giáo dục đại cương                            

45   Tín chỉ

Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp                      

110  Tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở ngành

68    Tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên ngành

30    Tín chỉ

+ Thực tập tốt nghiệp

05    Tín chỉ

+ Đồ án tốt nghiệp

07    Tín chỉ

Chương trình này đã được Hội đồng Khoa học & Đào tạo thông qua và nghiệm thu.

 

Create by: hotro.vtd@gmail.com

Tải file đính kèm