Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2009

Đề tài NCKH cấp trường năm 2009

Stt

Đề tài

Nội dung

Kết quả dự kiến

Chủ nhiệm

1

Kỹ thuật Ajax và ứng dụng

Tìm hiểu về JavaScript, HTML.  Tìm hiểu kỹ thuật lập trình Ajax trên nền JavaScript cho web2.0, dựa trên kỹ thuật lập trình Ajax xây dựng chương trình ứng dụng trên máy tính

Báo cáo kết quả nghiên cứu về kỹ thuật lập trình Ajax. Chương trình ứng dụng mô phỏng kết quả nghiên cứu

KS. Đỗ Duy Cốp

2

Mạng nơron tự tổ chức (SOM) và một số ứng dụng

Nghiên cứu lý thuyết chung về mạng nơron. Ứng dụng mạng SOM trong bài toán phân cụm dữ liệu bao gồm cả lý thuyết và kết quả thực nghiệm. Ứng dụng mạng SOM trong một số bài toán khác bao gồm cả lý thuyết và kết quả thực nghiệm.

Nắm vững được lý thuyết mạng SOM.  Ứng dụng mạng SOM trong một số bài toán cụ thể.  Xây dựng chương trình máy tính mô phỏng mạng SOM giải một số bài toán về phân cụm dữ liệu

ThS. Đặng Thị Hiên

3

Mô hình 3 lớp (3 layers) và ứng dụng

Tìm hiểu về mô hình 2 lớp. Tìm hiểu mô hình 3 lớp, Một số tính chất của mô hình 3 lớp. Dựa trên công nghệ .NET, sử dụng mô hình 3 lớp xây dựng chương trình ứng dụng trên máy tính

Chương trình ứng dụng mô phỏng kết quả nghiên cứu

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

4

Một số vấn đề trong cơ sở dữ liệu phân tán

Trình bầy các vấn đề cơ sở của CSDL phân tán. Thiết kế sắp chỗ dữ liệu. Thiết kế phân đoạn dữ liệu. Thiết kế cơ sở dữ liệu với cấu trúc Client_server ba lớp. Ứng dụng xử lý song song trong thiết kế CSDL phân tán.

Thiết kế CSDL phân tán và một vài hệ dựa trên đối tượng phân tán đang tồn tại

ThS. Trần Thị Ngọc Linh

5

Xây dựng mô hình dữ liệu hướng đối tượng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ

Lý thuyết về mô hình dữ liệu quan hệ. Lý thuyết về mô hình dữ liệu hướng đối tượng. Phân tích mối liên hệ giữa mô hình dữ liệu và mô hình dữ liệu hướng đối tượng

 Kết quả nghiên cứu

ThS. Vũ Thị Thúy Thảo

6

Nghiên cứu tính bền vững của hệ thống điều khiển quá trình đa biến tháp chưng cất

- Nghiên cứu lý thuyết về hệ thống đa biến
- Giới thiệu đối tượng nghiên cứu – quá trình chưng cất của tháp chưng
- Các bộ điều khiển bền vững áp dụng cho đối tượng
- Một số kết quả mô phỏng cho hệ thống bằng Matlab/ Simulink.

Đánh giá tính bền vững của hệ thống điều khiển đa biến

Ths. Đỗ Công Thành

7

Nghiên cứu khả năng ứng dụng họ IC Analog Devices ADE 775x trong sản xuất thiết bị đo đếm điện năng 1 pha và 3 pha

Nghiên cứu tính năng kỹ thuật của họ IC Analog Devices ADE 775x.  Giới thiệu khả năng ứng dụng của họ IC nói trên. Các sơ đồ mạch thiết kế có sử dụng đối tượng IC nói trên. Một số kết quả mô phỏng cho hệ thống bằng các sơ đồ mạch.

Một số sơ đồ thiết kế sử dụng họ IC ADE 775x.

Ks Ngô Phương Thanh

8

Thiết kế bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở hệ mờ cho cánh tay máy hai bậc tự do

Xây dựng mô hình cánh tay máy hai bậc tự do trong Matlab - Simulink. Thiết kế bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở hệ mờ. Mô phỏng và so sánh kết quả với bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở mạng nơ ron

Đưa ra được thuật toán thích nghi. Lựa chọn cấu trúc và tham số của hệ mờ hợp lí. Thiết kế được bộ điều khiển thích nghi trên cơ sở hệ mờ.

ThS. Nguyễn Hoài Nam

9

Nghiên cứu hiện tượng chao trong hệ thống phi tuyến

Tổng quan hiện thường xảy ra trong hệ phi tuyến.

Báo cáo kết quả nghiên cứu. Đăng 1 bài báo ĐHTN

KS. Trần Việt Dũng

10

Khai thác Toolbox PDE trong Matlab và ứng dụng cho một số bài toán truyền sóng, truyền nhiệt trong kỹ thuật.

Giới thiệu các phương rinh đạo hàm riêng cơ bản với các điều kiện bờ khác nhau. Nghiên cứu khai thác Toolbox PDE trong Matlab và ứng dụng cho một số bài toán truyền sóng, truyền nhiệt trong kỹ thuật.

Báo cáo kết quả nghiên cứu. Đăng 1 bài báo ĐHTN.

KS Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

11

Nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm

Nghiên cứu và hệ thống hóa các kỹ thuật kiểm thử phần mềm, các chiến lược kiểm thử phần mềm.
- Nghiên cứu các chức năng của các công cụ: Junit, Nunit, CppUnit..

Mô phỏng

Ks. Phùng Thị Thu Hiền

12

Nghiên cứu công nghệ tính toán lưới và phát triển mô hình lập lịch do Buyya đề xuất vào hệ thống tính toán lưới

Giới thiệu các khía cạnh nền tảng công nghệ tính toán lưới hiện nay như bản chất khái niệm, các thách thức và yêu cầu, lợi ích và ứng dụng, mô hình kiến trúc, các chuẩn hiện nay, tìm hiểu và so sánh với các mô hình tính toán khác. Đề tài sẽ đi tìm hiểu một cách tiếp cận khá mới mẻ cho vấn đề lập lịch trong lưới, đó là cách tiếp cận hướng đến mục tiêu kinh tế.

 Kết quả nghiên cứu.

Ths. Tăng Cẩm Nhung

13

Nghiên cứu phương pháp chuyển đổi ADC trong hệ thống cân động, áp dụng cho hệ thống cân tàu hỏa chở hàng.

Nghiên cứu nguyên lý chuyển dổi ADC, phương pháp lựa chọn các thông số của bộ chuyển đổi trong một số trường hợp cụ thể. Thiết kế mạch chuyển đổi ADC dải rộng, tốc độ cao.

Kết quả nghiên cứu.

Ks. Nguyễn Tuấn Anh

14

Thiết kế hệ thống điều khiển tập trung cho các máy gia công CNC

Nghiên cứu giao thức truyền thông của các máy CNC. Nghiên cứu một chuẩn mạng công nghiệp phù hợp để kết nối các máy CNC với máy tính trung tâm. Xây dựng chương trình điều khiển trên máy tính trung tâm

Thiết kế hệ thống mạng. Chương trình điều khiển.

ThS. Nguyễn Tuấn Linh

15

Thiết kế chương trình mã hoá và sinh chữ ký điện tử, ứng dụng trong truyền thông văn bản.

Ứng dựng thuật toán mã hoá RSA và thuật toán Băm MD5 để mã hoá, giải mã và tạo chữ ký cho một văn bản bất kỳ. Chương trình có thể sinh khoá công khai và khoá riêng cho một người dùng mới. Chương trình có thể xác thực văn bản từ một người gửi bất kỳ.

Chương trình chạy bằng ngôn ngữ JAVA và báo cáo.

Ks. Nguyễn Văn Huy

16

Điều khiển tốc độ động cơ bước theo sự biến thiên của nhiệt độ

Tìm hiểu về động cơ bước và phương pháp điều khiển động cơ bước, cảm biến nhiệt độ, chuyển đổi A/D, phạm vi ứng dụng

 Kết quả nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Tiến Duy

17

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng trên các loại kênh thông tin vô tuyến di động phân chia theo đặc tính pha đinh nhanh bằng phần mềm Matlap

Tổng quan về thông tin đi động. Tìm hiểu về kênh vô tuyến di động và phân loại. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trên kênh vô tuyến di động. Khảo sát các ảnh hưởng đó trên kênh vô tuyến di động thông qua việc đánh giá chòm sao tín hiệu, đặc tính kênh truyền, đường cong tỷ lệ lỗi bit BER và đường cong tỷ số công suất tín hiệu trên công suất tạp âm S/N. Kết quả khảo sát thể hiện trên phần mềm Matlab

Kết quả nghiên cứu

ThS. Đoàn Thanh Hải

18

Kỹ thuật xử lý tín hiệu video trong hệ thống truyền hình di động DVB-H

Nghiên cứu môi trượng truyền sóng di động 3G, tiêu chuẩn UMTS. Kỹ thuật số hóa tín hiệu video. Kỹ thuật nén tín hiệu video.Cấu trúc dòng truyền tải tín hiệu video DVB-H.

Kết quả nghiên cứu.

ThS. Lê Duy Minh

19

Nghiên cứu tạp âm và nhiễu trong đường truyền thông tin vệ tinh và các phương pháp giảm thiểu ảnh hưởng của nó

Tổng quan về thông tin vệ tinh và môi trường truyền sóng. Nghiên cứu các loại nhiễu trên đường truyền sóng. Nghiên cứu các loại tạp âm ảnh hưởng đến đường truyền dẫn vệ tinh. Các biện pháp giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu và tạp âm tới đường truyền dẫn vệ tinh

 Kết quả nghiên cứu.

ThS. Trần Anh Thắng

20

Ứng dụng điều chế OFDM trong truyền thông qua đường dây điện lực

Tìm hiểu công nghệ PLC (Power line Communication), những khó khăn và vai trò của kỹ thuật điều chế trong PLC. Tìm hiểu kỹ thuật điều chế OFDM và ứng dụng. Ứng dụng của kỹ thuật điều chế OFDM trong PLC. Các kết quả lý thuyết và mô phỏng trên Matlab.

 Kết quả nghiên cứu.

ThS. Nguyễn Phương Huy

21

Nghiên cứu ứng dụng của Laser và Kỹ thuật an toàn laser

Nghiên cứu bản chất của ánh sáng, năng lượng, laser và kỹ thuật an toàn laser

 Kết quả nghiên cứu.

ThS. Đào Huy Du

22

Nghiên cứu chuyển mạch mềm và ứng dụng trong mạng viễn thông thế hệ mới

 Tổng quan về hệ thống chuyển mạch. Nghiên cứu công nghệ chuyển mạch mềm. Hoạt động của chuyển mạch mềm trong mạng viễn thông. Phân tích các mô hình mạng sử dụng chuyển mạch mềm của các hãng Cisco, Alcatel,...

 Kết quả nghiên cứu.

ThS. Phan Thanh Hiền

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn