Giới thiệu

Ban chủ nhiệm Khoa Điện tử nhiệm kỳ 2022-2025

Ban chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2022-2025

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2022-2025

HỌ VÀ TÊN

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

PGS.TS Nguyễn Văn Chí

Trưởng khoa

Trưởng bộ môn Đo lường Điều khiển

 • ĐT: 0944 122 388              Email: ngchi@tnut.edu.vn 
 • Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Khoa
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Tổ chức cán bộ; Thi đua khen thưởng; Công tác tài chính; Cơ sở vật chất và dự án; Nghiên cứu khoa học; đào tạo sau đại học ngành Kỹ thuật viễn thông; Phụ trách công tác đối ngoại với các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức đào tạo.
 • Chỉ đạo các tổ, bộ môn: Văn phòng Khoa.

 

TS. Nguyễn Tuấn Linh

Phó trưởng khoa
Trưởng bộ môn Tin học Công Nghiệp

 

 • ĐT: 0945.855.155                    Email: ntlinh@tnut.edu.vn
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đào tạo đại học; Công tác Khảo thí và Đảm bảo CLGD; Thanh tra; Website Khoa; Liên kết mở các lớp chuyên đề; Công tác tuyển sinh hệ đại học.
 • Chỉ đạo các các tổ, bộ môn: Bộ môn Tin học công nghiệp; Bộ môn Đo lường điều khiển; Các câu lạc bộ.
 • Thực hiện các công việc đột suất khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.

 

TS. Đoàn Thanh Hải

Phó trưởng khoa

 

 • ĐT: 0984063567  Email: doanthanhhai@tnut.edu.vn
 • Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác: Đào tạo Sau đại học; Học sinh Sinh viên; Hợp tác Quốc tế; Đoàn thanh niên, hội sinh viên; Công tác tuyển sinh hệ sau đại học; Seminar (tiếng anh).
 • Chỉ đạo các các tổ, bộ môn: Bộ môn Kỹ thuật điện tử; Bộ môn Điện tử viễn thông; ngành cao học Kỹ thuật điện tử.
 • Thực hiện các công việc đột suất khác theo sự phân công của Trưởng Khoa.
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn