Giới thiệu

Các công trình khoa học đã công bố

Các công trình khoa học đã công bố

 

Danh sách các bài báo, hội thảo quốc tế

 2017

1. Thiem Pham Van, Du Huy Dao, “Novel Adaptive Neural Sliding Mode Control for Uncertain Nonlinear System with Disturbance Estimation”, Fourth International Conference on Information systems Design and Intelligent Applications, June 15-17, 2017

2. Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang, Phan Thanh Hiền, “Designing the automatic train alarm system at the railway intersection”, International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS), ISSN: 2394-3661, Volume-4, Issue-4, pp. 35-38, April 2017.

3. Phan Thanh Hien, Dang Van Huyen, Nguyen Duy An,Nguyen Duy Cuong, "Optimizing Parameters of The Shunt Active Power Filter Using Genetic Algorithm", The 9th International Conference, KSE 2017, Hue, Vietnam, October 19-21, 2017

4. Phan Thanh Hien, Dang Van Huyen and Nguyen Duy Cuong, "Harmonic Elimination based on Fuzzy Logic in combination with Hysteresis Control Algorithm", ICSSE 2017 IEEE International Conference on System Science and Engineering July 21-23, 2017 • Ho Chi Minh City, Vietnam.

5. Dang Van Huyen, Phan Thanh Hien and Nguyen Duy Cuong, "Design of Dynamic-Static VAr Compensation based on Microcontroller for Improving Power Factor", ICSSE 2017
IEEE International Conference on System Science and Engineering July 21-23, 2017 • Ho Chi Minh City, Vietnam

2016

1. Du Dao Huy, Mui Nguyen Duc, “The Signal Control for the Traffic Network via Image Analysis” ; International Conference on Advances in Information and Communication Technology (ICTA2016), Dec 2016

2013

1. Cong Nguyen Huu, Kien Vu Ngoc, Du Dao Huy, Thanh Bui Trung, Researching model order reduction based on Schur analysis, CIS-RAM 2013, 11-13 November 2013, Manila, Philippine

2. Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy DuApplying order reduction model algorithm for balancing control problems of two-wheeled mobile robot, Industrial Electronics and Applications (ICIEA), 2013 8th IEEE Conference on, 19-21 June 2013, pp 1302 - 1307

2011

1. Dao Huy Du, Nguyen Quoc Trung, Tang Cam Nhung, “Parameter estimation using balanced truncation method,’’ Proc. of the 6th International Conference on Mathematics and its Applications, Yogyakata, Indonesia, July 2011

2. Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Do Trung Hai, “Designing controller by state space techniques using reduced order model algorithm,” Proc. of the 5th International Conference of Intelligent Computation Technology and Automation, Shenzhen, China, March 2011

 

Danh sách các bài báo, hội thảo trong nước

2017

1. Dao Huy Du, "Designing and implementing a controller for real robot hand grasping",  Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 3-10, ISSN 1859-1043.

2. Dao Huy Du,"Tăng tốc độ giải thuật mã hóa huffman cho nén ảnh số bằng GPU", Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 80-88, ISSN 1859-1043.

3. Đào Huy Du, "Mô hình hệ thống điều khiển giám sát cho trạm điện phân phối"; Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự,pp.180-186  ISSN 1859-1043

4. Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang, "Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song", Tạp chí NCKH & Công nghệ quân sự, ISSN 1859 - 1043; Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 144-149.

5. Doan Thanh Hai, Nguyen Quoc Binh, Nguyen Van Vinh (2017), "Relationship between Out-Off-Band Emission and Number of Subcarrier in 16-QAM-OFDM Systems with Nonlinear High Power Amplifier", Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự.

6. Trần Anh Thắng, Đinh Thế Cường, Phạm Xuân Nghĩa (2017),"Tái sử dụng CP cho hệ thống BICM-ID OFDM," Tạp chí nghiên cứu khoa học và Công nghệ quân sự, tập số 52, pp. 68-78.

7. Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa, Đinh Thế Cường (2017), "Cải tiến giải pháp kỹ thuật trên giao diện vô tuyến của hệ thống LTE theo hướng sử dụng sơ đồ BICM-ID," Tạp chí Khoa học và kỹ thuật, Học viện Kỹ thuật Quân sự, tập số 187, pp. 112-122. 

8. Đinh Thế Cường, Trần Anh Thắng, Phạm Xuân Nghĩa (2017), "Kỹ thuật xáo trộn mới cho hệ thống BICM-ID OFDM," Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ quân sự,  Số Đặc san ACMEC, 07 - 2017, pp. 99-106.

2016

1. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, "Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng giao thông cho các phương tiện tại nút giao", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 146-154, Tháng 7/2016

2. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, "Đánh giá ảnh hưởng của riêng méo phi tuyến gây bởi các bộ khuếch đại công suất cao trong hệ thống 16QAM-OFDM ", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 43, 6- 2016, Trang 74-83.

3. Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Quốc Bình, "Sử dụng quay pha phụ tối ưu sóng mang thu để giảm ảnh hưởng riêng của méo phi tuyến trong hệ thống 16QAM-OFDM", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp.130-137.

2015

1. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Đức Mùi, "Thiết kế, thử nghiệm hệ thống tưới nước cho cây chè", Báo cáo Hội nghị Toán học và Ứng dụng lần thứ 4, Tháng 12/2015.

2. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Đức Mùi, "Thiết kế, thử nghiệm hệ thống chăm sóc nấm tự động", Báo cáo Hội nghị Toán học và Ứng dụng lần thứ 4, Tháng 12/2015.

3. Đào Huy Du, Hà Bình Minh, "Model reduction inschur basis with poleretention and H∞-normerrorbound", tạp chí KHCN đại học Thái Nguyên, 8-2015. 

4. Đào Huy Du, Nguyễn Thị Dung, "Ứng dụng phương pháp giảm bậc mô hình mới cho bộ lọc IIR", Tạp chí Nghiên cứu KH&CN quân sự, số 39, 10 - 2015, Trang 50-56

2013
1. Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du,  “Research to improve the model order reduction algorithm”, Journal of Science and Technology, No. 97, pp. 1 - 7, ISSN: 0868-3980, Vietnam Academy of Science and Technology, 2013

2. Trần Anh Thắng, “Sơ đồ BICM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 02, 2013, pp145-150

2012

1. Trần Anh Thắng, Phan Thanh Hiền, “Hiệu quả của việc kết hợp xáo trộn và mã hóa trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, tập 99, số 11, 2012, pp121-126

2011
1.Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing order model algorithm by balancing methods,” Journal of Science and Technology, Vol. 49, No. 4, pp. 56-61, ISSN: 0866-708x, Vietnam Academy of Science and Technology, 2011.
2. Đào Huy Du, Nguyễn Quốc Trung, "Phương pháp rút gọn mang lại hiệu quả tính toán cho bộ lọc số", Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, 2011

3. Hai-Doan Thanh. Building the transmission system model to calculate the analytical quality of the system BER M-QAM digital radio; Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, Viet Nam, 2011

2010

1. Dao Huy Du,  “Research reduce order model problem for linear systems by balancing method”, Journal of Science and Technology Thai Nguyen University, 2010

2. Nguyen Huu Cong, Dao Huy Du, Vu Ngoc Kien, “Research on reducing the model order by balancing method,” Proc. of the National Conference on Applications of Mathematics, Ha Noi, Jun. 2010.

3. Trần Anh Thắng, “Kỹ thuật OFDM cho chuẩn IEEE 802.16 và phát triển lên AOFDM”, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên, số 68, 2010, pp70-75

Create by: trananhthang@tnut.edu.vn