Giới thiệu

Các công trình khoa học đã công bố (BM Cơ điện tử)

Các công trình khoa học đã công bố (BM Cơ điện tử)

Danh sách các bài báo - hội thảo quốc gia

Năm 2015

1. Nguyễn Quang Hoàng, Vũ Đức Vương, "Ứng dụng thuật giải di truyền trong bài toán động học ngược robot chuỗi và song song", Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và tự động hóa VCCA 2015, Tháng 11/2015

2. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, Lê Mạnh Quý, Nguyễn Đức Minh, "Điều khiển cầu trục kết hợp chống rung lắc và tránh vật cản", Hội nghị tự động hóa toàn quốc 2015 (VCCA-2015), Tháng 11/2015

Năm 2016

1. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. V. Quyền, “Mô hình hóa và điều khiển robot song song dẫn động bằng động cơ điện một chiều trong không gian thao tác” in Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 2 về Cơ kỹ thuật và Tự động hóa, pp. 65–72, Tháng 10-2016

2. Phạm Thành Long, Vũ Đức Bình, "Về một quan điểm điền khiển động lực học robot mềm", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 84-91, Tháng 7/2016

3. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, "Khảo sát tính đẳng tốc và giới hạn chuyển hướng không gian của một số khớp vạn năng bằng phương pháp số" , Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 138-145, Tháng 7/2016

4. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, "Tính toán tương quan độ chính xác của các phép đo thành phần trong bài toán đo lường gián tiếp" , Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 179-186, Tháng 7/2016

5. Ngô Văn An, Dương Minh Đức, Nguyễn Tùng Lâm, "Phương pháp điều khiển chống rung cho cầu trục tránh vật cản",Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp 187-195, Tháng 7/2016

Năm 2017

1. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Xác định điểm chạm và hiệu chỉnh dữ liệu đo bằng cảm biến lực khi sử dụng đầu đo tiếp xúc trên máy CMM”, Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056, Tháng 3/2017

2. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Thiết kế dung sai cho nhóm robot dựa trên quan hệ đồng dạng”, Kỷ yếu HTQG “ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017,pp.40-48, Tháng 5/2017

3. Trần Bảo Ngọc, Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 33-39, Tháng 5/2017

4. Q. Hoàng, N. V. Quyền, and V. Đ. Vương, “Mô hình hóa và điều khiển tay máy đơn có khâu đàn hồi tịnh tiến”; Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 49–56, tháng 5-2017

5. Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Văn Quyền, Nguễn Ngọc Hà, "Về phương pháp giải bài toán động lực học ngược robot song song"; Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 57–66, tháng 5-2017

6. T. Dinh, N. D. Cuong, N. D. Hao, “Bộ điều khiển phản hồi đầu ra cho robot hai bánh tự cân bằng” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”; TNUT-2017, pp. 49–56, tháng 5-2017

7. Trần Bảo Ngọc, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Tạp chí Cơ khí, Tháng 3/2017

8. Trần Bảo Ngọc, Phạm Thành Long, Dương Quốc Khánh, “Dự báo thông số đầu vào bài toán điều khiển robot mềm trên cơ sở mô hình nội suy hàm định dạng”, Kỷ yếu HTQG “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”, TNUT-2017, pp. 33-39, tháng 5-2017.

9. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Phân tích động học và kỳ dị các robot song song phẳng ba bậc tự do,” in Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017.

10. N. Q. Hoàng, V. Đ. Vương, and N. T. Lâm, “Vượt kỳ dị trong mô phỏng động lực học robot song song sử dụng không gian bù của ma trận Jacobi,” in Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X, 2017.

Danh sách các bài báo - hội thảo quốc tế

Năm 2015

1. Li Wei Guang, Trang Thanh Trung, Pham Thanh Long, “The use of equivalent replacement structure in studying the Kinematic Problem of Parallel Robot”, International Conference on Mechatronics and Automation Science (ICMAS 2015), Paris, France, April 13 - 14, 2015

2. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, "A Techniques to Downgrade Objective Function in Parallel Robot Kinematics Problem", International journal of robotics and automation, ISSN 2089 – 4856, Sep 2015.

Năm 2016

Q. Hoang, V. D. Vuong, and N. Van Quyen, “Modeling and Model-Based Controller Design for 3RRR Planar Parallel Robots Driven by DC Motors in Joint Space” in The 4th International Conference on Engineering Mechanics and Automation (ICEMA 4), August 2016, vol. 4, pp. 114–123.

Năm 2017

1. Phạm Thành Long, Trang Thành Trung, Li Wei Guang, “A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using General reduce Gradient algorithm”, Journal of Robotiic and Mechatronic. vol 28- No3, trang 404,2017

2. Phạm Thành Long, Trang Thành Trung, Li Wei Guang, “Tolerance desingn of robot parameters using generalized algorithm”, International Journal of materials, Mechanics and manufctring, vol.5 No2; 96, May 2017

3. N. Q. Hoang and V. D. Vuong, “Sliding mode control for a Planar parallel robot driven by electric motors in a task space,” J. Comput. Sci. Cybern., vol. 33, no. 4, pp. 325–337, 2017.

Create by: chinh.kty@gmail.com