Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2022

Stt Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Mã số đề tài 
1 Thiết kế video bài giảng điện tử dành cho học phần Kỹ thuật mạch điện tử  Nguyễn Thị Hải Ninh T2022-VD36
2 Xây dựng video bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật  Nguyễn Thị Hương T2022-VD37
3 Xây dựng video bài giảng môn Lập trình hướng đối tượng  Trần Thị Ngọc Linh T2022-VD38
4 Xây dựng Video bài giảng cho môn Hệ thống Nhúng (TEE304) Tăng Cẩm Nhung T2022-VD39
5 Xây dựng bài giảng video cho học phần Tin học trong kỹ thuật Phùng Thị Thu Hiền T2022-VD40
6 Thiết kế video bài giảng điện tử dành cho học phần Kỹ thuật điện tử tương tự Nguyễn Phương Huy T2022-VD41
7 Thiết kế video bài giảng điện tử dành cho học phần Kỹ thuật điện tử số Nguyễn Phương Huy T2022-VD42
8 Thiết kế video bài giảng điện tử dành cho học phần Kỹ thuật thiết kế bo mạch Bạch Văn Nam T2022-VD43
9 Xây dựng Video bài giảng cho học phần Thiết kế chỉnh định PID Phạm Văn Thiêm T2022-VD44
10 Xây dựng Video bài giảng cho học phần Nhận dạng và Quan sát trạng thái Nguyễn Thị Thanh Quỳnh T2022-VD45
11 Xây dựng Video bài giảng cho học phần Hệ thống điều khiển lập trình Trần Thiện Dũng T2022-VD46
12 Xây dựng Video bài giảng cho học phần “Kỹ thuật đo lường điện – 03 tín chỉ" Ngô Phương Thanh T2022-VD47
13 Xây dựng bài giảng điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến cho học phần "Nguồn điện trong hệ thống điện tử viễn thông" Lê Duy Minh T2022-VD48
14 Xây dựng bài giảng điện tử phục vụ đào tạo trực tuyến cho học phần Lý thuyết thông tin và mã hóa Trần Anh Thắng T2022-VD49
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn