Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2019
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Mã số
1 Thiết kế dung sai các khâu, khớp và xác định dung sai động học khâu cuối của robot công nghiệp dựa trên cơ sở phương pháp GRG và nội suy hàm dạng. ThS. Lê Thị Thu Thủy PGS.TS. Phạm Thành Long
ThS. Nguyễn Hữu Chinh
ThS. Dương Quốc Khánh
KS. Nguyễn Hữu Thắng
Vũ Thị Kim Hạnh
ThS.Trần Thị Ngọc Linh
T2019-B07
2 Thiết kế và điều khiển hệ con lắc ngược ThS. Nguyễn Nam Trung ThS. Nguyễn Văn Lanh
ThS. Trần Thiện Dũng
ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
KS. Nguyễn Hữu Thắng
ThS. Phạm Duy Khánh
T2019-B08
3 Thiết kế bộ điều khiển nâng cao hiệu suất của pin năng lượng mặt trời dùng phương pháp MPPT (Maximum Power Point Tracker) ThS. Phạm Duy Khánh ThS. Nguyễn Nam Trung
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
T2019-B09
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn thực hành cho học phần kỹ thuật điện tử số TS. Nguyễn Phương Huy ThS. Bạch Văn Nam
ThS. Phạm Duy Khánh
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
T2019-ĐH03
5 Nghiên cứu và thiết kế modul thực hành phục vụ giảng dạy học phần công nghệ IoT TS. Trần Anh Thắng ThS. Phan Thanh Hiền
ThS. Lê Duy Minh
ThS Tăng Cẩm Nhung
ThS. Trần Thiện Dũng
ThS. Đặng Thị Hiên
ThS. Nguyễn Văn Chí
ThS. Lê Thị Huyền Trang
T2019-ĐH04

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn