Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp trường năm 2013

Đề tài NCKH cấp trường năm 2013

Stt

Đề tài

Chủ nhiệm

1

MS: T2013 - 04: Xây dựng modul thí nghiệm cho môn  học Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số

Ths. Nguyễn Phương Huy

2

MS: T2013-05: Nghiên cứu ứng dụng vi hệ thống ADE7753 trong thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện truyền tin theo chuẩn USB

Ks Nguyễn Trọng Toản

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn