Đề tài cấp cơ sở

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020

Đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2020
STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài  Thành viên tham gia Mã số
1 Nâng cao độ chính xác dự báo trong mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên các kỹ thuật tính toán mềm ThS. Nghiêm Văn Tính TS. Nguyễn Tiến Duy
ThS. Trần Thị Thanh
ThS. Phùng Thị Thu Hiền
Bùi Thị Thi
T2020-B43
2 Nghiên cứu vấn đề mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa kết hợp với thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ công tác tự động tái cân bằng pha trong hệ thống lưới điện phân phối hạ thế. NCS. Ngô Phương Thanh TS. Vũ Quốc Đông
KS. Trần Văn Linh
ThS. Nguyễn Thị Thu Linh
ThS. Lê Thu Thủy
PGS.TS. Nguyễn Văn Chí
ThS. Bùi Mạnh Cường
ThS. Nguyễn Nam Trung
ThS. Nguyễn Trọng Toản
ThS. Dương Quỳnh Nhật
ThS. Trần Thiện Dũng
T2020-B44
3 Ứng dụng Deep Learning trong nhận dạng tín hiệu điện não TS. Nguyễn Phương Huy ThS. Dương Thị Mai Thương T2020-B45
4 Thiết kế hệ thống giám sát và cảnh báo mất đường dây cung cấp điện cho hệ thống chiếu sáng đô thị ThS. Nguyễn Thị Hải Ninh ThS. Bạch Văn Nam T2020-B46
5 Nghiên cứu và phát triển các phương pháp định tuyến tiên tiến cho mạng cảm biến không dây TS. Trần Anh Thắng PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
ThS. Lê Thị Huyền Trang
ThS. Trần Quế Sơn
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
ThS. Bạch Văn Nam
TS. Ngô Minh Đức
PGS.TS. Nguyễn Minh Ý
TS. Nguyễn Tiến Duy
T2020-B47
6 Nghiên cứu phát triển các phương pháp thu thập dữ liệu cho các hệ thống truyền thông không dây ThS. Lê Thị Huyền Trang TS. Trần Anh Thắng
ThS. Trần Quế Sơn
ThS. Nguyễn Thị Tuyết Hoa
ThS. Đặng Thị Ngọc Ánh
ThS. Bạch Văn Nam
TS. Ngô Minh Đức
PGS.TS. Nguyễn Minh Ý
PGS.TS. Nguyễn Tuấn Minh
TS. Nguyễn Tiến Duy
T2020-B48

 

Create by: duykhanh@tnut.edu.vn