TIN TỨC

Các công trình khoa học đã công bố

Các công trình khoa học đã công bố - Bộ môn Kỹ thuật Điện Tử

1. Danh sách các bài báo - hội thảo quốc tế

Năm 2017

1. Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam, “Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay”, International Journal of Computing and Optimization 4, 2017, no. 1, 19 – 30, HIKARI Ltd

2. Mai Trung Thái, Nguyễn T. Mai Hương, “A method to solve optimization problem in Model Predictive Control for Twin Rotor MIMO System using Modified Genetic Algorithm”, International Journal of Computing and Optimization, 4, 2017, no.1, 31-41 HIKARI Ltd

3.Binh Lam Hoang, Fei Luo, Duy   Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, “Application of Hedge Algebras to design adaptive PID controller for dissolved oxygen control of the activated sludge wastewater treatment”, the 2017 13th International Conference on Natural Computation, Fuzzy Systems and Knowledge Discovery (ICNC-FSKD 2017), July 2017, Guilin, China

 Năm 2016

1. Nguyen Phuong Huy, “An application of Genetic Fuzzy System in Active Queue Management for TCP/IP multiple congestion networks”, IJEAS Volume 3 Issue 7, July 2016

2. Que Son Tran, Thi Ngoc Anh Dang, "Design of electronic throttle valve position control system using Learning Feed-Forward based on Model Reference Adaptive Systems controller" , IJEAS Volume 03, Issue 8, IJEAS/03/08020, ISSN: 2394-3661 , August 2016

3. Gia Thi Dinh(B) , Nguyen Duy Cuong, and Nguyen Dang Hao, "Improving Control Quality for Two-Wheeled", Mobile Robot, International Conference on Advances in Information and Communnication Technology; Proceedings of the International Conference, ICTA 2017; Proceedings of the International Conference, ICTA 2016, Dec 2016

4. Thi Mai Thuong Duong, Thu May Duong, Phuong Huy Nguyen, “Application of Fuzzy Optimal Path Algorithm for Bus Route Expansion in Thai Nguyen City” ; International Journal of Engineering and Applied Sciences (IJEAS),ISSN: 2394-3661, Volume-3, Issue-12, pp. 1-4; December 2016

Năm 2015

1. Fei Luo,Lâm Hoàng Bình, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, “Hybrid PI controller design and hedge algebras for control problem of dissolved oxygen in the wastewater treatment system using activated sludge method”, International Research Journal of Engineering and Technology(IRJET); ISSN: 2395-0056, Volume: 02 Issue: 07 , pp. 733 – 738, Oct-2015

2. Mai Trung Thai, Nguyen Thi Mai Huong, Lai Khac Lai, “Model Predictive Control to get Desired Output with Infinite Predictive Horizon for Bilinear Continuous Systems”; 5th International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS 2015), New Taipei, Taiwan, August 22-23, 2015

3. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Lai Khac Lai "Model predictive control to get desired output with infinite predictive horizon for bilinear continuous suytems", International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research Vol. 4, No.4, October 2015

Năm 2014

1. Nguyen Duy Cuong, Tran Xuan Minh, “Learning Feed-Forward Control for a Two-Link Rigid Robot Arm”, International Journal of Electronics and Electrical Engineering,ISSN: 2301-380X, 2014; Vol.3, pp. 279 – 284, 2014

2. Nguyen Duy Cuong, Tran Xuan Minh, “MRAS based LFFC for a Two - Link rigid Robot Arm”, Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301-3702, Vol.3, pp. 208 – 214, 2014

3. Nguyen Duy Cuong, Tran Xuan Minh, Gia Thi Dinh,  “Direct MRAS based an Adaptive Control System for a Two-Wheel Mobile Robot”, Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301-3702, Vol.3, pp.201 – 207, 2014

4. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen, “Design of LQG Controller Using Operational Amplifiers for Motion Control Systems”, Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301 - 3702, pp. 300 – 306, 2014

5. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Gia Thi Dinh, “An Adaptive LQG Combined With the MRAS - Based LFFC for Motion Control Systems”. Journal of Automation and Control Engineering, ISSN: 2301 - 3702, Vol.3, pp. 273 – 279, 2014.

6. Nguyen Duy Cuong, Tran Xuan Minh, “Design of Analog MRAS Controller Using Operational Amplifiers for Motion Control Systems”, The IEEE 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE), (Sapporo – Hokkaido – Japan), ISBN: 978-1-4799-3197-2, pp. 904 - 908, 2014

7. Nguyen Duy Cuong, “Design of MRAS-Based Adaptive Controllers for Motion Systems Using Linear Motors”, The IEEE 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE), (Sapporo – Hokkaido – Japan), ISBN: 978-1-4799-3197-2, pp. 1403 – 1407, 2014

8. Nguyễn Phương Huy, “Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment Process Using Hedge Algebraic Control”, Biomedical Engineering and Informatics (BMEI), 2014 7th International Conference (BMEI 2014), pp 827 – 832, Oct 2014

Năm 2013

1. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dam Bao Loc,Tran Que Son, and Ngo Minh Chu, “Design of a PD Controller Combined with a MRAS-based LFFC for a Two – Link Robot Manipulator”, Applied Mechanics and Materials Journal , ISSN: 1660-9336, vol.3, pp. 1102 – 1106, 2013

2. Nguyen Duy Cuong, T.J.A. de Vries, J. van Amerongen, “Application of NN-based and MRAS-based FFC to Electromechanical Motion Systems,” The EPE’13 ECCE Europe 15th European Conference on Power Electronics and Application, (Lille – France), ISBN: 978-90-75815-17-7 and 978-1-4799-0114-2, pp. 1 – 10, 2013

3. Nguyen Duy Cuong, “Application of LQG combined with MRAS-based LFFC to Electromechanical Motion Systems”, The 3rd IFAC International Conference on Intelligent Control and Automation Science (ICONS), (Chengdu – China), ISBN: 978-3-902823-45-8, pp. 263 – 268, 2013

4. Nguyen Duy Cuong, Horst Puta, “Design of MRAS Based Control Systems for Load Sharing of Two DC Motors with a Common Stiff Shaft”, The IEEE 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), (Nha Trang – Viet Nam),ISBN: 978-1-4673-0813-7, pp. 243-248, 2013

5. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen, “Design of MRAS-based Adaptive Control Systems”,  The IEEE 2013 International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), (Nha Trang – Viet Nam), ISBN:978-1-4673-0813-7, pp. 79 - 84, 2013.

2. Danh sách các bài báo - hội thảo quốc gia

Năm 2017

1. T. Dinh, N. D. Cuong, N. D. Hao, “Bộ điều khiển phản hồi đầu ra cho robot hai bánh tự cân bằng” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn”; TNUT-2017, pp. 49–56, tháng 5-2017

2. Thiem V. Pham, Khanh Duy Pham, Viet Nguyen Hoang, “Hedge algebras gain scheduling of PID controller”; Kỷ yếu TNUT-2017, pp.199-209, tháng 5-2017

3. Mai Trung Thái, Nguyễn Thị Mai Hương, “Hai phương pháp thay thế đối tượng có trễ trong bài toán điều khiển tối ưu hệ có tham số phân bố”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, số 5 (114).2017, quyển 1, Tháng 7-2017

4. Mai Trung Thai, Nguyen Huu Cong, Nguyen Van Chi, Vu Van Dam, “Applying Pade Approximation Model in Optimal Control Problem for a Distributed Parameter System with Time Delay”; Kỷ yếu TNUT-2017; pp.314-323, tháng 5-2017

5. Nguyễn Tiến Duy, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Phương Huy, “Thiết kế bộ điều khiển với quy tắc điều khiển bằng hệ luật ngôn ngữ theo tiếp cận đại số gia tử và giải thuật di truyền”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017; pp.324-333)

6. Binh Lam Hoang, Duy Nguyen Tien, Huy Nguyen Phuong, “Design adaptive PID controller based on hedge algebras approach in wastewater treatment systems”; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017; pp.485-498, tháng 5-2017

7. Nguyễn Thị Tuyết Hoa, Trần Thiện Dũng, “Điều khiển bám quỹ đạo cho hệ Ball & Plate dựa trên SMC kết hợp PI” ; Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn” TNUT-2017, pp.334-342, tháng 5-2017

8. Nguyễn Hoàng Việt, Lê Thị Huyền Trang, “Một phương pháp thực hiện bộ điều khiển mờ cho động cơ một chiều kích từ song song”; Kỷ yếu TNUT-2017, pp. 269-274, tháng 5-2017

9. Phạm Thành Long, Lê Thị Thu Thủy, “Xác định điểm chạm và hiệu chỉnh dữ liệu đo bằng cảm biến lực khi sử dụng đầu đo tiếp xúc trên máy CMM”, Tạp chí cơ khí Việt Nam, ISSN 0866 – 7056, Tháng 3/2017

10. Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy , "Design adaptive PID controller based on hedge algebras approach in wastewater treatment systems", Kỷ yếu hội thảo quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn", TNUT-2017,pp. 485-498, tháng 5-2017

 Năm 2016

1. Design control system static reactive power compensators (Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

2. Design control system static reactive power compensators (Nguyen Thi Tuyet Hoa, Dang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong); Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN: 1859-2171, Tập 157, số 12/1, 2016

3. Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Hoàng Việt, Nông Minh Ngọc, "Tăng tốc độ tính toán độ méo sóng hài trong các hệ thống nhúng bằng thuật toán GEORTZEL", Tạp chí ĐH Thái Nguyên, 159(14), pp193-196,Tháng 11/2016

4. Nguyễn Hoàng Việt, Phạm Văn Thiêm, Lê Trung Kiên, "Nghiên cứu thiết kế thiết bị tín hiệu đuôi tầu", Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 154(09):55-58, Tháng 7/2016

5. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Hoàng Việt, "Điều khiển hệ thống giảm chấn tích cực sử dụng cơ cấu chấp hành điện từ sử dụng bộ lọc biến trạng thái", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 120-129, Tháng 7/2016

6. Đào Huy Du, Nguyễn Hoàng Việt, "Một giải pháp nâng cao hiệu quả phân luồng giao thông cho các phương tiện tại nút giao", Tạp chí NCKH& Công nghệ Quân sự, Số Đặc san ACMEC, 07 - 2016, pp. 146-154, Tháng 7/2016

7. Nguyễn T Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Thu Hà, Lại Khắc Lãi, " Một quy luật thay đổi ma trận trọng số trong hàm mục tiêu của bộ điều khiển dự báo để xét tính ổn định hệ thống TRMS dựa trên phương pháp quy hoạch động của Bellman" Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4(2) 2.2016

8. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, "Using extended Kalman filter to observe state parameters of the twin rotor MIMO system in order to install model predictive control algorithm based phisical model" Tạp chí Khoa học & công nghệ Đà Nẵng, Tháng 4/2016

Năm 2015

1. Dang Van Huyen, Nguyen Thi Tuyet Hoa, Nguyen Duy Cuong, "Design of analog active filters using operational amplifiers", Faculty of Electronics Engineering - Thai Nguyen University of Technology - Conference.

2. Lam Hoang Binh, Nguyen Tien Duy, Nguyen Phuong Huy, Lam Hung Son, "Hybrid PI - Hedge Algebraic Controller for Dissolved Oxygen Control of the Activated Sludge Wastewater Treatment", Journal of science and technology - Thai Nguyen Universities, Vol 137, N07, 77 – 84, July

Năm 2014

1. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Nguyen Huu Chinh, Lai Khac Lai, Researching effects of state parameters in Twin rotor MIMO system, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 120, No.06, pp 87-92, June 2014, ISSN 1859-2171

Năm 2013

1. Mai Trung Thai, Nguyen Thi Mai HuongOptimal control of a class of distributed parameter systems using gradient methods, Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 110, No.10, pp 45-52, Nov 2013, ISSN 1859-2171

2. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai, Multivariable dynamic matrix control to apply chemical reactor control,Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 112, No.12/2, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

3. Nguyen Thi Mai Huong, Mai Trung Thai, Le Thi Huyen Linh, Lai Khac Lai,Optimization strategy in model predictive control (MPC),Thai Nguyen Journal of Science and Technology, Vol. 113, No.13, pp 49-53, Nov 2013, ISSN 1859-2171

Create by: bachvannam@tnut.edu.vn