Đề tài cấp cơ sở

Thống kê đề tài NCKH sử dụng để cải tiến việc dạy và học trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Thống kê đề tài NCKH sử dụng để cải tiến việc dạy và học trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

STT Tên nhiệm vụ/ Mã số Loại hình* Quyết định giao nhiệm vụ Chủ trì
(Chủ nhiệm đề tài)
Cơ quan quản lý
1 Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thực hành cho học phần Thực tập chuyên ngành kỹ thuật Điện tử - WSH 418 mã số: T2017-BS03 cấp Trường 146
20/10/2017
ThS. Phạm Duy Khánh TNUT
2 Thiết kế và nhân bản các KIT thực hành cho học phần “thực tập chuyên ngành kỹ thuật điện tử”.MS: T2018-TN05 cấp Trường Quyết định số 213/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/4/2018 Bạch Văn Nam TNUT
3 Nghiên cứu, thiết kế bộ KIT thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật điện tử tương tự; Mã số: T2018 - TN06 cấp Trường Quyết định số 213/QĐ-ĐHKTCN ngày 05/4/2018 Nguyễn Thị Hải Ninh TNUT
4 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bàn thực hành cho học phần kỹ thuật điện tử số. Mã số: T2019-ĐH03 cấp Trường 593
7/11/2019
TS. Nguyễn Phương Huy TNUT
5 Nghiên cứu và thiết kế modul thực hành phục vụ giảng dạy học phần công nghệ IoT. MS: T2019-ĐH04 cấp Trường 619
30/12/2019
TS. Trần Anh Thắng TNUT
Create by: trananhthang@tnut.edu.vn